19 Ekim 2021 Salı / 13 Rebiü'l-Evvel 1443
English  |  Türkçe
“USUL İslam Araştırmaları”
Sayılar

USUL İslam Araştırmaları 28

Sayı 28 Güz 2017

_173372712015_   Giris
_173372712015_   Editörden
_173372712015_       

Kur’an’ı Anlamada Mantık Sorunsalı The problematic of Logic in Understanding the Qur'an

Celal KIRCA

_173372712015_  

İstidlâl Biçimlerinin ve Farklı Düşünce Tarzlarının Tefsire Etkisi:  Ayeti Örneği The influence of deduction (Istıdlal) styles and different modes of thought on Tafsir; example of “And I did not create the jinn and mankind except to worship Me” The verse Zâriyât 51/56

Harun BEKİROĞLU

_173372712015_   Ye’cûc ve Me’cûc’un Bazı Özelliklerinden Bahseden Rivâyetler Üzerine Bir Değerlendirme A Study of the Narratives About Some Characteristics of the Gog and Magog

Ahmet Emin SEYHAN
_173372712015_  

“Kırk Hadîs/ Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in "el-Erbaûne’l Büldâniyye" İsimli Eseri The Bases of the Literature of “Forty Hadiths/Arbaûn” in Narrations and Ibn Asâkir’s Book “al-Arbaûne’l-Buldâniyya

Bayram KANARYA

_173372712015_  

Serahsî’ye Göre Naslardan Hüküm Çıkarma Ameliyesinde Meskûtun Anha Dair Yapılan İctihad Hataları The mistakes of ijtihad which is made regarding implications of Islamic rules (verses and hadithes) in the process of inferencing the judgements from Islamic rules according to Sarakhsî

Fatih ORHAN

_173372712015_   Bâbürlü Dönemi Fıkıh Çalışmalarının İlk Örneklerinden Biri Olarak Bâbür’ün Mübeyyen Der Fıkh’ı Babur's Mubeyyen Der Fıkh: An Early Example of Islamic Law Studies During Mughals Period

Ahmet AYDIN
_173372712015_   Klâsik Döneme Kadar Fıkıh Usûlünde Kur’ân ve Sünnetin Birbirini Neshi Tartışması The Problem of Qur’an’s Abrogation of Sunnah and Sunnah’s Abrogation of Qur’an Until the Classical Period of Islamic Jurisprudence

Hacer YETKİN
_173372712015_  

Molla Hüsrev’in Risâle fî Esrâri’l-Fâtihâ Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi

Ceyda GÜRMAN

_173372712015_  

Tanıtım ve Değerlendirmeler
Medeniyetler Diyaloğu (Pour un dialogue des civilisations)

Tamer YILDIRIM

 

_173372712015_  

Tanıtım ve Değerlendirmeler
Celâl ve Cemâl Aynasından Kadın

Hülya TERZİOĞLU

_173372712015_   Tanıtım ve Değerlendirmeler
Geleceğimizde İslam Var (L’Islam habite notre avenir)

Tamer YILDIRIM

_173372712015_   Tanıtım ve Değerlendirmeler
et-Tefâsîrü’l-muhtasara: itticâhâtuhâ ve menâhicuhâ

Zakir DEMİR
_173372712015_   Yayın İlkeleri
_173372712015_   Derginin tümünü pdf olarak indirmek için tıklayınız
▪ Günün Ayeti
Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin âkıbetinin nasıl olduğunu görsünler! Onlar, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri yönünden bunlardan daha da üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah´ın ga Mü'min Suresi, 21
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ensar'dan bir zatın bahçesinde benim bodur bir hurma ağacım vardı. O zat ailesiyle beraberdi. Semüre, kendi ağacına gitmek üzere bahçeye girerdi. Bu girişten bahçe sahibi rahatsız oluyordu. Kendisine o ağacı (bir başka yerdeki ağaçla) değiştirmeyi taleb etti. Ama Semüre kabul etmedi. Bunun üzerine Ensari (ra) Resulullah (sav)'a gelip durumu anlattı. Resulullah Semüre'ye o ağacı satmasını taleb etti; fakat o kabul etmedi. Bu sefer (bir başka yerdeki ağaçla) değiştirmeyi teklif etti, o bunu da kabul etmedi. Resulullah: "Ağacı ona bağışla!" dedi ve buna rağbet etmesi için "şöyle şöyle ecir var!" buyurdu. Semüre yine kabul etmedi. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Sen muzır birisin!" dedi. Sonra Ensari zata dönüp: "Git, onun hurmasını sök!" buyurdu. Ebu Davud, Akdiye 31, (3636)
▪ USUL Son Sayısı Çıktı
32. Sayı
▪ Makale Takip Sistemi

 

USUL İslam Araştırmaları
ULAKBİM üyesidir.

Dergi İdaresi | Danışma Kurulu | Makale Yazım Rehberi | Yayın Esasları | Sayılar | Makale Takip Sistemi | Duyurular | İletişim |
USUL İslam Araştırmaları İlim Yayma Vakfı'nın bir yayınıdır.
Mavigen Digital Agency