19 Ekim 2021 Salı / 13 Rebiü'l-Evvel 1443
English  |  Türkçe
“USUL İslam Araştırmaları”
Sayılar

USUL İslam Araştırmaları 26

Sayı 26 Temmuz - Aralık 2016

_173372712015_   Giris
_173372712015_   Editörden
_173372712015_        Fakih ve Ahlâk - Fıkıh Etiği Üzerine Bazı Notlar-
Faqih and Ethics: Some Notes on Fiqh Ethics
Ahmet YAMAN
_173372712015_  

Fuad Sezgin'in "Buhârî'nin Kaynakları" Kitabı Üzerine Değerlendirmeler
Notes on Fuad Sezgin's Book "Buhârî'nin Kaynakları" (Bukhari's References)
Ali ALBAYRAK

_173372712015_   Mutabakat, Tazammun ve İltizam Delâletlerinin Kökeni ve Fıkıh Usulüne Girişi
The Origin of Dalalat al-Mutaabaqah, al-Tadammun and al-Iltizaam
and Their Entry to Methodology of Islamic Law
Fetullah YILMAZ
_173372712015_  

Manzum Fıkıh Metinleri - I
Poetic Islamic Law Texts - I
Ahmet AYDIN

_173372712015_   "Şerhu Hutbeti'l-Beyân"da Hz. Ali ve Ehl-i Beyt ile İlişkilendirilen
Kur'ân Ayetleri ve Bunların Yorumu
The Qur'anic Verses Associated with the Hz. Ali and Ahl al-Bayt
and Their Interp-retation from "Şerh-u Hutbeti'l-Beyân"
Emrah DİNDİ
_173372712015_   Sadruşşeria'da Te'vilin Kodları - Yusuf Kıssası Örneği -
Codes of Interpretation in Sadrushariah -Example of the Joseph Parable-
Necattin HANAY / Mehterhan FURKANİ
_173372712015_   Dil ve Belâgat Yönüyle Ebüssuûd Efendi'nin Tefsiri İrşâdü'l-Akli's-Selîm ilâ Mezâya'l-
Kitâbi'l-Kerîm -Müşâkele Sanatı Örneğinde-
The Linguistics and Rhetoric Aspects of the Irshad al-'aql al-salīm
of Ebussuud Efendi; on the Example of the Art of Mushakala
Âdem YERİNDE
_173372712015_  


Tanıtım ve Değerlendirmeler | Reviews
Nûh Kanunları ve Nûhîlik
Muammer İSKENDEROĞLU

Çağdaş İslami Akımlar
Muammer İSKENDEROĞLU

Kur'an ve Çağımız
Tamer YILDIRIM

Kelâm Düşüncesinde Evren ve İnsan
İdris CANKILIÇ

Etik ve Tasavvuf Felsefî Diyaloglar
Ayşe Şeyma HASKUL

_173372712015_   Yayın İlkeleri
_173372712015_   Derginin tümünü pdf olarak indirmek için tıklayınız

 

▪ Günün Ayeti
Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin âkıbetinin nasıl olduğunu görsünler! Onlar, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri yönünden bunlardan daha da üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah´ın ga Mü'min Suresi, 21
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ensar'dan bir zatın bahçesinde benim bodur bir hurma ağacım vardı. O zat ailesiyle beraberdi. Semüre, kendi ağacına gitmek üzere bahçeye girerdi. Bu girişten bahçe sahibi rahatsız oluyordu. Kendisine o ağacı (bir başka yerdeki ağaçla) değiştirmeyi taleb etti. Ama Semüre kabul etmedi. Bunun üzerine Ensari (ra) Resulullah (sav)'a gelip durumu anlattı. Resulullah Semüre'ye o ağacı satmasını taleb etti; fakat o kabul etmedi. Bu sefer (bir başka yerdeki ağaçla) değiştirmeyi teklif etti, o bunu da kabul etmedi. Resulullah: "Ağacı ona bağışla!" dedi ve buna rağbet etmesi için "şöyle şöyle ecir var!" buyurdu. Semüre yine kabul etmedi. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Sen muzır birisin!" dedi. Sonra Ensari zata dönüp: "Git, onun hurmasını sök!" buyurdu. Ebu Davud, Akdiye 31, (3636)
▪ USUL Son Sayısı Çıktı
32. Sayı
▪ Makale Takip Sistemi

 

USUL İslam Araştırmaları
ULAKBİM üyesidir.

Dergi İdaresi | Danışma Kurulu | Makale Yazım Rehberi | Yayın Esasları | Sayılar | Makale Takip Sistemi | Duyurular | İletişim |
USUL İslam Araştırmaları İlim Yayma Vakfı'nın bir yayınıdır.
Mavigen Digital Agency