5 Aralık 2021 Pazar / 1 Cemaziye'l-Evvel 1443
English  |  Türkçe
“USUL İslam Araştırmaları”
Makale Yazım Rehberi

USUL İSLAM ARAŞTIRMALARI
MAKALE YAZIM REHBERİ

Yazılacak makale ilim ehline ve araştırıcılara da hitap edecektir. Bu itibarla makaleler ciddi ve ilmî bir çalışma mahsûlü olacak; aynı zamanda dil, üslûp ve ifade bakımından sade, açık ve kolay anlaşılır bir mahiyet taşıyacaktır.
Makaleler imkân nispetinde ilk ve ana kaynaklara dayanılarak işlenecek, çok gerekli olmadıkça giriş mahiyetinde bilgilere tafsilatlı olarak yer verilmeyecektir.
Dil sade ve anlaşılır mahiyette olacak, Türk dilinin yapısına ve gramerine uymayan ifadelere, uydurulmuş veya artık terk edilmiş bulunan kelimelere yer verilmeyecektir. Istılahlar ilim ve medeniyet tarihimizde yerleştiği şekilde kullanılacaktır.

A. ŞEKİL ESASLARI

 • Makaleler 7500 kelime dolayında hazırlanacaktır.
 • Sayfa düzeninde kağıt A4 boyutunda, kenar boşlukları üstten 3, alttan 2,5, soldan 3, sağdan 2,5 cm olarak ayarlanacaktır.
 • Sayfa numaraları kağıdın alt kısmına ortalanmış olarak eklenecektir.
 • Makalelerde aşağıdaki unsurların tamamı bulunmalıdır:
  • Makale başlığı
  • Yazar adı
  • Türkçe öz
  • Türkçe anahtar kelimeler
  • İngilizce başlık
  • İngilizce abstract
  • İngilizce keywords
  • Makale gövdesi (başlıklar, metinler, alıntılar, dipnotlar)
  • Bibliyografya
  • Ekler [varsa]
 • Makale yazımında http://www.usuldergisi.com/img/UsulMakale.dotx şablonu esas alınmalıdır.
 • Bilgisayarda metin yazımında aşağıdaki esaslara riayet edilmelidir:
  • Kelimeler arasında sadece tek boşluk bırakılır.
  • Yeni paragrafa geçmek için “Enter” tuşuna bir kez basılır.
  • İki paragraf arasına boşluk vermek için “Enter” tuşu kullanılmaz. Bunun yerine MS Word’ün paragraf ayarları kullanılır.
  • Paragrafları biçimlendirmek için tek tek ayarlama yapılmaz. MS Word’ün stil imkanları kullanılır.
  • Noktalama işaretleri ilgili olduğu kelimeye bitişik olarak yazılır, kelime ile noktalama işareti arasında kesinlikle boşluk bırakılmaz.
  • Örn. ( Yanlış ) | (Doğru) | Yanlış , | Doğru, | “ Yanlış ” | “Doğru” | … virgül ,nokta . | … virgül, nokta.
  • Satır sonlarında kelimeleri heceye bölmek için “-“ işareti kullanılmaz. Bunun yerine MS Word’ün “Otomatik Heceleme” özelliği kullanılır.

B. DİPNOT VE BİBLİYOGRAFYA ESASLARI

1. Dipnot Gösterme

 • Metin içinde kaynak gösterilmeyecek, zikredilmesi gereken kaynaklar sayfa altında ve dipnot numarasıyla verilecektir.
 • Dipnot numaraları 1, 2, 3, … şeklinde Arap rakamları ile gösterilecek ve makale boyunca dipnot numaraları müteselsil olacaktır.
 • Rakamlar cümle bitimindeki noktadan sonraya konulacaktır.
 • Dipnot büyük harfle başlar ve nokta ile biter.
 • Dipnot metinleri soldan düz blok oluşturacak şekilde hizalanır. Dipnot rakamları asılı metin olarak ayarlanır.
 • Bu durumda tek dipnotta birden fazla kaynağa atıf yapılması durumda kaynaklar kronolojik olarak sıralanmalıdır. Kadim müelliflerin eserlerinde müelliflerin ölüm tarihleri, yaşayan müelliflerde eserin basım tarihi esas alınır. Eser sıralamasında ana kaynak, tali kaynak sıralaması da uygulanabilir; bu durumda da bir önceki sıralamaya dikkat edilir.
 • Dipnotlarda sadece bir önceki dipnottaki kaynağın tekrar etmesi durumunda “adı geçen eser” anlamındaki a.g.e. kısaltması kullanılabilir. A.g.e. kısaltması italik yazılır. Tek başına yazılırsa ilk harf büyük, müellif adından sonra yazılırsa ilk harf küçük yazılır.

 

Kur’an-ı Kerim

 

2/Bakara 33-35, 42, 55; 4/Nisâ 20; 38/Sâd 11

     

Hadis

Dipnot

Buhari, Bed’u’l-halk 3

Bibliyografya

 
   

Kitab-ı Muakddes

Dipnot

Matta 12:14.

Tekrar

Matta 12:1-5

Bibliyografya

Eski ve Yeni Ahit : Tevrat ve İncil, İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 1969.

Kitap

Dipnot

Muhammed Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, çev. Ahmet Sait Mutlu, İstanbul: Yağmur Yayınları, 1965, s. 65.

Tekrar

Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, s. 65.

Bibliyografya

Hamidullah, Muhammed, Kur’an-ı Kerim Tarihi, çev. Ahmet Sait Mutlu, İstanbul: Yağmur Yayınları, 1965.

Kitap (Online)

Dipnot

 

Tekrar

 

Bibliyografya

 

Kitap (Derleme)

Dipnot

V.O. Key, “Politics and Administration”, Public Administration: Reading and Documents, der. Felix A. Nigro, New York: Rinehart, 1951, s. 15-21.

Tekrar

Key, “Politics and Administration”, s. 15-21.

Bibliyografya

Key, V.O., “Politics and Administration”, Public Administration: Reading and Documents, der. Felix A. Nigro, New York: Rinehart, 1951.

DİA

Dipnot

Beşir Ayvazoğlu, “İlmü’l-cemal”, DİA, XXII, 146.

Tekrar

Ayvazoğlu, “İlmü’l-cemal”, XXII, 146.

Bibliyografya

Ayvazoğlu, Beşir, “İlmü’l-cemal”, DİA, XXII, 146-148.

Klasik sözlükler

Dipnot

İsmail b. Hammâd el-Cevheri, Tâcü’l-Lüga ve Sıhâhu’l-Arabiyye, nşr. Ahmed Abdülgafur Attâr, Mısır: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabi, [t.y.], “hss” md., III, 1037.

Tekrar

Cevheri, “hss” md., III, 1037.

Bibliyografya

el-Cevheri, İsmail b. Hammâd, Tâcü’l-Lüga ve Sıhâhu’l-Arabiyye, nşr. Ahmed Abdülgafur Attâr, Mısır: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabi, [t.y.].

El yazmaları (Mecmua)

Dipnot

Muhyiddin Ebû Abdillah Muhammed b. Süleyman el-Kâfiyecî, el-Ferâh ve’s-Sürûr fi Beyâni’l-Mezâhibi’l-Erbaati fi’l-Usûl, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3577/2, vr. 43a.

Tekrar

Kâfiyecî, el-Ferâh ve’s-Sürûr, vr. 43a.

Bibliyografya

el-Kâfiyecî, Muhyiddin Ebû Abdillah Muhammed b. Süleyman, el-Ferâh ve’s-Sürûr fi Beyâni’l-Mezâhibi’l-Erbaati fi’l-Usûl, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3577/2.

El yazmaları

Dipnot

 

Tekrar

 

Bibliyografya

 

Tez

Dipnot

Gülay Akgül Yılmaz, Yeraltı Ekonomisi ve Vergi Kaybı, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, s. 115, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

Tekrar

Yılmaz, Yeraltı Ekonomisi ve Vergi Kaybı, s. 115.

Bibliyografya

Yılmaz, Gülay Akgül, Yeraltı Ekonomisi ve Vergi Kaybı, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

Elektronik kaynaklar

Dipnot

John N. Berry, “Educate Library Leaders”, Library Journal, 15 February 1998, http//www.epnet.com/ehost, Erişim tarihi: 3 Nisan 2001.

Tekrar

Berry, John N., “Educate Library Leaders”, s. XXX.

Bibliyografya

Berry, John N., “Educate Library Leaders”, Library Journal, 15 February 1998, http//www.epnet.com/ehost, Erişim tarihi: 3 Nisan 2001.

     

 

2. Bibliyografya

 • Makalelerde kaynakça verilecek, ayrıca bibliyografik künyeler eserin ilk geçtiği dipnotta zikredilecektir.
 • Bibliyografya, müelliflerin soyadlarına veya meşhur isimlerine göre alfabetik sıralanacaktır.
 • Aynı müellife ait kitaplar için kısaltma (msl. a.mlf.) veya işaret kullanılmayacak, isim tekrar yazılacaktır.
 • Bibliyografyada bütünü ile gösterilmek istenilen kitap veya makalelerin kaydında, basit şekillerden mürekkeplerine doğru, aşağıdaki misallere uyulacaktır:
  • Ateş, Ahmed, “an-Nâbiğa ad-Dubyânî”, Şarkîyat Mecmuası, İstanbul 1956, I, 1-36.
  • Ateş, Ahmed, “Nâbiğa”, İA, IX, 7-13.
  • “Bernâmecu’l-Câmiʿi’t-Târîḫî li-Tefsîri’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm : Delîlu İncâzi’l-Meşrûʿ”, Muessesetu’l-Buḥûs̱ ve’d-Dirâsâti’l-ʿİlmiyye, http ://www.mobdii.com/p/index.php?p=7 [15.10.2014].
  • Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük Tefsir Tarihi : Tabakâtü’l-Müfessirîn, İstanbul : Bilmen Yayınevi, 1973-1974, I-II.
  • Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul : Matbaa-i Amire, 1333-1342 [1915-1924].
  • “el-Câmiu’t-Tarîhî li-Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm”, Wikipedia : The Free Encyclopedia,
   http ://ar.wikipedia.org/wiki/ الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم [15.10.2014].
  • ed-Dâvûdî, Ṭabaḳātu’l-Müfessirîn, Beyrut : Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, [t.y.], I-II.
  • Ebû Bekr el-Isfehânî, Muhammed b. Ebî Süleyman Dâvud, Kitâbü’z-Zehre, I, nşr. H.R. Nykl, Beyrut 1351/1932; II, nşr. İbrâhim es-Sâmerrâî, Nûri el-Kaysî, Bağdat 1395/1975.
  • el-Eş'arî, Ebü'l-Hasen Ali b. İsmâil el-Eş'arî, Makalâtü’l-İslamiyyîn, nşr. H. Ritter, İstanbul 1933.
  • İbnü'ş-Şecerî, Kitâbü'l-Hamâse, Haydarâbâd 1345.
  • İbn Kuteybe, Kitâbu'ş-Şi'r ve'ş-Şuarâ, nşr. Ahmed Muhammed Şâkir, Kahire 1364, 1369.
  • İbn Abdilberr el-Kurtubî, et-Temhid fi'l-Ensâb, Süleymaniye Ktp., Âşir Efendi, nr. 688.
  • İsmail Paşa el-Bağdadi, Hediyyetü’l-Arifin : Esmâu’l-Müellifîn ve Âsâru’l-Musannifîn, Beyrut : Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, [t.y.] (İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1951’den ofset).
  • Katib Çelebi, Mizanu’l-Hak fi’htiyari’l-Ehak, Kostantıniyye [İstanbul] : Matbaa-i Ebuzziya, 1306 [1889].
  • Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani : Yahut Tezkire-i Meşahir-i Osmaniyye, İstanbul : Matbaa-i Amire, 1311 [1893].
  • Mehmed Zihnî, Meşâhîrü'n-Nisâ, İstanbul 1294, 1295.
  • Qâdî Ahmed son of Mîr Munshî, Caligraphers and Painters [Gülistan-ı Huner], trc. V. Minorsky, Washington 1959.
  • Suyûtî, Ṭabaḳātu’l-Müfessirîn, thk. Ali Muhammed Ömer, Kuveyt : Daru’n-Nevadir, 1431/2010.
  • Şahin, İlhan, “Kemah”, TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002, XXV, 219-220.
  • Şeyhi, Vekayiu’l-Fudala, İstanbul : Çağrı Yayınları, 1989.
  • Yazır, Mahmud Bedrettin, Medeniyet Âlemînde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, nşr. Uğur Derman, Ankara 1972, 1974.
  • Bir eserin muayyen bir kısmı gösterilmek istenirse, cilt ve sayfa numarası sonda zikredilecek ve yalnız ilgili cildin yeri ve tarihi verilecektir:
  • İbn Kuteybe, Kitâbüş-Şi'r ve'ş Şuarâ, thk. Ahmed Muhammed Şâkir, Kahire 1364, I, 22-23.
  • İbn Manzur, Lisânü'l-Arab, Bulak 1304, XI, 236 (md. n-c-f).

 

▪ Günün Ayeti
Şu sağ elindeki nedir, ey Musa? Tâ-Hâ Suresi, 17
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav), bana, kocası kadına bir şey vermezden önce kadını kocasına göndememi emretti. Ebu Davud, Nikah 36, (2128)
▪ USUL Son Sayısı Çıktı
32. Sayı
▪ Makale Takip Sistemi

 

USUL İslam Araştırmaları
ULAKBİM üyesidir.

Dergi İdaresi | Danışma Kurulu | Makale Yazım Rehberi | Yayın Esasları | Sayılar | Makale Takip Sistemi | Duyurular | İletişim |
USUL İslam Araştırmaları İlim Yayma Vakfı'nın bir yayınıdır.
Mavigen Digital Agency